Polityka Prywatności

 • Home
 • >
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

ANDREW & ANDREW Solicitors Limited (“ANDREW & ANDREW”, “my”, “nam”) szanuje prawo do prywatności oraz wszelkie prawa przysługujące osobom indywidualnym i organizacjom, z którymi współpracujemy.

Niniejsze Zawiadomienie Dotyczące Prywatności (“Zawiadomienie”) informuje o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz osób i organizacji, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług i zarządzania naszą firmą.

ZAWIADOMIENIE

Niniejsze Zawiadomienie Dotyczące Prywatności, Warunki Korzystania ze Strony Internetowej oraz inne dokumenty tu wymienione wyjaśniają, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane przez nas lub dostarczone przez Państwa dane osobowe.

Może zdarzyć się, że zdecydują się Państwo na podanie swoich danych osobowych na którejś z zakładek naszej strony, na przykład wypełniając formularz kontaktowy. Podając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez nas zgodnie z zasadami określonymi w omawianej tu polityce prywatności. Jeśli Państwo lub Państwa organizacja jest jednym z naszych klientów, dodatkowe informacje zostaną dostarczone w formie pisemnego powiadomienia.

ANDREW & ANDREW

W celu realizacji założeń Ustawy o Ochronie Danych z 1998r. (ang. Data Protection Act: DPA) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (“RODO“, wchodzące w życie w maju 2018r.) określa się, że administratorem danych w zakresie wszelkich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy, jest ANDREW & ANDREW Solicitors Limited. ANDREW & ANDREW to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na mocy praw Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem OC333290. Adres spółki: Atlantic House, 114 Kingston Crescent, North End, Portsmouth, Hampshire, PO2 8AL.

Nasza firma posiada zezwolenie na działalność udzielone przez Brytyjską Izbę Adwokacką (numer rejestracyjny 622293) i funkcjonuje zgodnie z przepisami przez nią ustalonymi, jak również zgodnie z Kodeksem Postępowania Adwokatów 2011(“Kodeks“).

DZIECI

Nasza strona internetowa oraz usługi nie są skierowane do dzieci, ponieważ w ramach postępowania sądowego dzieci są zwykle reprezentowane przez rodziców lub opiekunów. Jeśli jesteś dzieckiem i potrzebujesz porady lub dalszych wyjaśnień na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o przesłanie e-maila na adres: awisniewski@a2law.co.uk.

PRZEKAZYWANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE

Używając określenia “dane osobowe” w niniejszym Zawiadomieniu, odnosimy się do tych informacji o żyjących osobach, które wykorzystane niezależnie lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się w naszym posiadaniu, umożliwiają identyfikację tych osób. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o Ochronie Danych oraz przez RODO.

Standardowo podczas współpracy z klientami, innymi przedstawicielami zawodów związanych z prawem czy stronami w ramach świadczonych usług, gromadzimy dane osobowe, na które składają się imiona, nazwiska, adresy fizyczne i elektroniczne oraz numery telefonów.

Państwa dane osobowe mogą być również pozyskiwane podczas Państwa wizyt w naszym biurze lub w przypadku innych form kontaktu, włączając w to kontakt telefoniczny, kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej i każdą inną formę komunikacji zastosowaną przez Państwa lub Państwa organizację. Oznacza to, że dane osobowe pozyskujemy również, gdy:

 • Kierują Państwo do nas pytanie lub prośbę o przedstawienie oferty;
 • Kontaktują się Państwo z nami w celu podjęcia zatrudnienia w firmie ANDREW & ANDREW lub upoważniają Państwo inne osoby do nawiązywania z nami do kontaktu w tej sprawie;

Dane osobowe możemy również pozyskiwać poprzez:

 • Korzystanie ze źródeł publicznych mogących udostępnić dane dotyczące Państwa lub Państwa organizacji;
 • Uzyskiwanie informacji od stron trzecich, do których mogą zaliczać się nasi klienci, osoby pracujące na stanowiskach związanych z działalnością prawną lub księgową, a także ich firmy, syndycy masy upadłościowej, sądy, inspektorzy lub organy kontroli, podmioty publiczne oraz inne podmioty, w tym kredytowe agencje informacyjne i dostawcy takich usług jak analiza, prześwietlanie i udostępnianie baz danych, posiadający uprawnienia do udzielania nam tych informacji; oraz
 • Korzystanie z danych napływających, gdy osoby znajdujące się na naszej liście kontaktowej czytają nasze wiadomości elektroniczne bądź klikają na linki od nas otrzymane.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ TE INFORMACJE?

Pozyskane przez nas dane osobowe możemy wykorzystywać dla wielu różnych celów, które wymieniamy poniżej. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celu lub celów, do których są one wykorzystywane. Oczywiście możemy wykorzystywać elementy tych samych danych osobowych w różnych celach.

Jeśli Państwo lub Państwa organizacja jesteście klientem ANDREW & ANDREW:

 • W celu dostarczania Państwu lub Państwa organizacji bądź naszym klientom informacji lub usług (zachowamy Państwa dane osobowe do momentu, aż nie zażyczą sobie Państwo usunięcia tych danych z naszych baz wykorzystywanych do realizacji tych celów, lub do momentu, kiedy będziemy mieli podstawy sądzić, że dostarczane przez nas informacje i usługi nie są już Państwu potrzebne);
 • W celu realizacji umowy z osobą, której dane przechowujemy (zachowamy Państwa dane przez okres potrzebny na realizację kontraktu, następnie zgodnie z wymaganiami prawa i innych przepisów);

W przypadku, gdy są Państwo naszymi dostawcami towarów lub usług:

 • W celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zapytania ofertowe, bądź w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami w imieniu naszych klientów (zachowamy Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne w celu rozwiązania kwestii poruszonej w pytaniu lub zapytaniu ofertowym);
 • W celu ochrony bądź dochodzenia praw firmy ANDREW & ANDREW lub tych z naszych klientów, sądów lub innych osób i organizacji, którym dostarczamy dane osobowe, po wcześniejszym upewnieniu się, że prawa osoby, której te dane dotyczą, pozostaną nienaruszone;
 • W celu przeprowadzenia analiz, dopasowywania i sprawdzania danych – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej.
 • W celu zachowania przepisów prawa – na przykład, podczas przeprowadzania analizy środowiska klienta z zamiarem lepszego poznania go lub podczas kontroli mających na celu wykrycie ewentualnych działań związanych z praniem brudnych pieniędzy (zachowamy Państwa dane tak długo, jak długo spoczywać będzie na nas obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej zgodność naszych działań z przepisami prawa i organów kontrolnych);
 • W celu zapewnienia ochrony osobistej oraz zabezpieczenia organizacji i środków finansowych naszej firmy i naszych klientów (zachowamy Państwa dane przez okres konieczny dla zapewnienia Państwu wspomnianego bezpieczeństwa, jednocześnie dbając, by okres ten zawierał się w rozsądnych ramach czasowych);
 • W celu dokonania oceny źródeł finansowania jednostek i organizacji pod względem zgodności z przepisami prawa, a także w związku z realizacją roszczeń bądź obrony prawnej, które są częścią naszej działalności (przechowamy Państwa dane przez okres konieczny do dokonania oceny, przeprowadzenia postępowania sądowego oraz na czas potrzebny do udokumentowania na potrzeby naszych klientów, sądów i organów regulacyjnych faktu, że spełniliśmy wszystkie wymagania prawne i wypełniliśmy wszystkie nałożone na nas obowiązki regulacyjne);
 • W celu promocji naszych usług i pozyskiwania nowych zleceń (zachowamy Państwa dane, chyba że poproszą nas Państwo o usunięcie ich z naszych baz bądź jeśli sami uznamy, że nie są Państwo zainteresowani naszymi usługami);
 • W celu promocji działań zgodnych przepisami prawa, zachowania zgodności z Kodeksem oraz dochowania wierności obowiązkom naszych adwokatów jako pracowników sądowych (przechowamy Państwa dane na okres konieczny do osiągnięcia tego celu – w niektórych przypadkach może to być okres 10 lat); oraz
 • W każdy inny sposób, który uznamy za konieczny i właściwy dla prowadzenia działalności jako firma prawnicza, włączając w to działania na rzecz wypełnienia względem naszych klientów, sądów lub innych osób obowiązków zawodowych oraz wynikających z przepisów prawa i organów regulacyjnych (zachowamy Państwa dane na okres niezbędny do osiągnięcia tego celu, ale nie dłużej niż to konieczne).
 • W celu uregulowania należności (zachowamy Państwa dane do momentu dokonania przez nas wymaganej wpłaty, a następnie na okres konieczny do spełnienia obowiązków podatkowych oraz na wypadek konieczności wykazania, że płatność została dokonana – maksymalnie 6 lat);
 • W celu składania reklamacji;

Jako firma chcemy lepiej rozumieć aktualnych i potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych, aby móc usprawniać komunikację, dostarczać lepsze usługi i zwiększyć naszą efektywność. W tym celu może być konieczne przeprowadzanie okresowo analizy danych, czy to przez naszych pracowników, czy też zewnętrznych doradców technicznych i innych usługodawców zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych. Może zdarzyć się (tylko wówczas, gdy są do tego uprawnieni), że doradcy techniczni i usługodawcy przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu dostarczą nam dodatkowych danych, również osobowych, powiązanych z danymi na temat osób, o których informacje już posiadamy lub danych uzupełniające te informacje.

Dla przykładu, może zdarzyć się, że od czasu do czasu będziemy korzystać z wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł, aby zdobyć dodatkowe dane kontaktowe, których określona osoba nam nie przekazała; ocenić zdolność finansową osób znajdujących się w naszej bazie danych lub przeprowadzić profilowanie tych osób na podstawie danych geograficznych, finansowych, bibliograficznych, dotyczących zainteresowań oraz informujących o przynależności do określonych grup w celu ustalenia potencjalnego zainteresowania tych osób konkretnymi usługami świadczonymi przez naszą firmę.

W chwili obecnej nie prowadzimy tego rodzaju analiz, dopasowywania ani sprawdzania danych, a jeśli to się zmieni, poinformujemy Państwa o tym w uaktualnionym Zawiadomieniu.

Może zdarzyć się, że dane osobowe pozyskane dla realizacji któregoś z celów wymienionych w niniejszym Zawiadomieniu, zostaną poddane analizie, dopasowywaniu i sprawdzaniu danych, aby umożliwić realizację tych celów – zarówno wymienionych powyżej, jak i w innych miejscach niniejszego Zawiadomienia. Nie ogranicza to w żaden sposób Państwa prawa do niewyrażenia zgody na wykorzystywanie Państwa danych w ramach działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH

Możemy zapewnić dostęp do Państwa danych osobowych naszym pracownikom, kontrahentom, agentom oraz naszym klientom i ich pracodawcom, kontrahentom i agentom.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe naszym pracownikom, kontrahentom i agentom, ma to na celu umożliwienie im wykonania ich obowiązków pracowniczych lub innych wynikających z umowy z nami zawartej, przy czym dane te są wykorzystywane wyłącznie w taki sposób, który nie stoi w sprzeczności z celem, dla którego zostały przez nas pozyskane.

Posiadamy aktywny system ochrony danych, który zapewnia efektywność i bezpieczeństwo procesu przetwarzania Państwa danych osobowych. Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować informacji Państwa dotyczących stronom trzecim. Nie będziemy udzielać informacji Państwa dotyczących stronom trzecim w celach marketingowych.

 

Ogólnie rzecz ujmując, będziemy używać informacji Państwa dotyczących wyłącznie wewnątrz firmy ANDREW & ANDREW Solicitors. Jednakże, podczas wykonywania działań prawnych mogą zaistnieć okoliczności zmuszające nas do ujawnienia niektórych informacji stronom trzecim, takim jak:

 • Rejestr Gruntów Jej Królewskiej Mości  – w celu zarejestrowania własności
 • Urząd Podatków i Ceł Jej Królewskiej Mości, np. w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej
 • Sąd lub Trybunał
 • Prawnicy działający na rzecz drugiej ze stron
 • Eksperci z dziedzin nie związanych z prawem – w celu uzyskania porady lub wsparcia
 • Firmy tłumaczeniowe
 • Zakontraktowani dostawcy
 • Audytorzy zewnętrzni lub organy kontrolujące; np. Lexcel, Brytyjska Izba Adwokacka, Biuro Informacji Publicznej (ang. ICO), itp.
 • Bank lub Budowlana Kasa Oszczędnościowa oraz inne instytucje finansowe
 • Agencje Ubezpieczeniowe
 • Dostawcy usług weryfikacji informacji
 • W przypadku korzystania z porady Adwokata lub Radcy czy działając jako Państwa reprezentant
 • W razie konieczności ujawnienia informacji poufnych, w przypadkach określonych przez prawo lub inne przepisy – na przykład w celu zapobiegnięcia przestępstwom finansowym i aktom terroryzmu
 • W sytuacjach nagłych, którym towarzyszyć będzie nasze przekonanie, że Państwo lub inne osoby znajdują się w niebezpieczeństwie

W przypadkach udzielania ww. stronom trzecim informacji na Państwa temat, upewniamy się, że strony te ściśle i z zachowaniem zasad poufności przestrzegają naszych instrukcji i nie używają Państwa danych osobowych dla własnych celów, chyba że udzielą Państwo na to zgody.

Niektóre przypadki wykorzystania danych osobowych wymagają Państwa akceptacji. W takich sytuacjach skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio z prośbą o udzielenie pozwolenia, które będą mieli Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie.

Może zdarzyć się, że udostępniając informacje z powodów wymienionych powyżej, ze względu na konieczność lub dla wygody, przekażemy dane na tereny leżące poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Na chwilę obecną nie ma w naszej praktyce takiego przypadku, jednak zastosujemy tę procedurę, jeśli będzie to niezbędne dla wykonania przez nas usługi (na przykład, kiedy klient lub strona sprawy, w związku z którą będziemy przeprowadzać czynności, osoby z którymi będziemy współpracować bądź też własność będąca przedmiotem postępowania sądowego zlokalizowane będą poza EOG) lub w celu uzyskania dóbr lub usług od stron trzecich.

Podając nam swoje dane osobowe, udzielają Państwo zgody na przekazywanie tych danych na tereny leżące poza EOG oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że może to oznaczać przekazanie danych osobowych do kraju lub na terytorium nie uznawane przez Komisję Europejską czy Sądy Europejskie za zapewniające właściwą ochronę Państwa praw i wolności jako osób, których te informacje dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, będziemy się z Państwem dodatkowo kontaktować.

DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY UZYSKAĆ NA TEMAT OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Możemy automatycznie gromadzić następujące informacje, które mogą, ale nie muszą być danymi osobowymi, na temat wszystkich odwiedzających stronę internetową:

 • Adres IP (statyczny lub dynamiczny) oraz inne dane techniczne związane z lokalizacją wirtualną lub cyfrową osoby odwiedzającej naszą stronę oraz urządzeń, za pośrednictwem których osoba ta przegląda tę stronę;
 • Informacje na temat sposobu w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony, włącznie z datami i godzinami odwiedzin oraz wszelkimi danymi na temat tego w jaki sposób i przez jaki czas konkretna zawartość jest przeglądana lub wykorzystywana; oraz
 • Dane dotyczące kliknięć, w tym miejsca, w których użytkownicy przechodzą do naszej witryny lub do których się z niej przenoszą, a także wszelkie dane wyszukiwania dokonanego na naszej witrynie lub z nią związanego.

Dane te zostaną przez nas wykorzystane do:

 • prowadzenia naszej strony internetowej i zapewnienia jej właściwego działania;
 • utrzymania bezpieczeństwa witryny i odwiedzających ją osób

CIASTECZKA

Pliki cookie to elementy danych wysyłanych w imieniu strony internetowej (takich jak strona firmy ANDREW & ANDREW) gromadzone i zapisywane na komputerze danego użytkownika w momencie przeglądania stron internetowych za pośrednictwem używanej przez niego przeglądarki internetowej.

Możemy korzystać z usług analizy danych świadczonych przez strony trzecie wykorzystujące ciasteczka do zbierania informacji na temat korzystania z witryny oraz wzorców postępowania. Korzystamy z tych usług w takich celach jak określenie liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową, jak również poprawianie jej wyglądu i usprawnianie jej działania. Możemy również dzielić się danymi na temat użytkowania naszej witryny z dostawcami usług pozycjonowania strony oraz przeprowadzających analizy porównawcze.

Nie wykorzystujemy ciasteczek w sposób umożliwiający identyfikację osób korzystających z witryny firmy ANDREW & ANDREW.

Mogą Państwo zablokować ciasteczka za pomocą przeglądarki internetowej, a także prześwietlać określone pliki cookie za pomocą dodatków przeglądarki lub innego oprogramowania. Może to uniemożliwić dostęp do wszystkich elementów naszej witryny.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Aktualnie nie prowadzimy marketingu bezpośredniego, jednak jeśli zdecydujemy się wprowadzić taką praktykę, skontaktujemy się Państwem pisemnie z prośbą o udzielenie zgody na przesyłanie Państwu informacji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że mogą Państwo nie życzyć sobie, abyśmy używali w takim celu Państwa danych osobowych i uszanujemy Państwa decyzję. Jesteśmy również zobowiązani na mocy przepisów RODO do zaprzestania przesyłania Państwu informacji marketingowych, jeśli jest to niezgodne z Państwa życzeniem, dlatego jeśli nie chcą Państwo abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe w tym celu, prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. Sugerujemy przesłanie pisma na adres mailowy: awisniewski@a2law.co.uk bądź fizyczny:

Inspektor Ochrony Danych
ANDREW & ANDREW Solicitors Limited
Atlantic House

114 Kingston Crescent

North End

Hampshire

PO2 8AL

PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z przepisanymi określonymi w Ustawie o Ochronie Danych przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 • prawo do odmówienia wykorzystywania Państwa danych w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do poprawy, zablokowania lub zniszczenia błędnych danych osobowych (w określonych okolicznościach);
 • prawo do dostępu do kopii informacji zawartych w Państwa danych osobowych przez nas wykorzystywanych (nazywa się to “prawem podmiotu do dostępu do danych”, w skrócie “SAR”;
 • prawo do sprzeciwu wobec automatycznych decyzji (przy czym firma ANDREW & ANDREW nie stosuje procedury automatycznego podejmowania decyzji);
 • prawo do uzyskania, na drodze postępowania sądowego, rekompensaty za szkody powstałe w wyniku naruszenia Ustawy o Ochronie Danych Osobowych; oraz
 • prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, które może spowodować lub powoduje szkody lub cierpienie.

Jeśli chcą Państwo byśmy zaprzestali używania Państwa danych w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego; skorzystać z prawa do wglądu w dane; poinformować nas o błędnych danych osobowych, które zgodnie z Państwa przekonaniem znajdują się w naszym posiadaniu lub sprzeciwić się użytkowaniu przez nas Państwa danych, w przypadku gdy sądzą Państwo, że może to spowodować szkody lub cierpienie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie ANDREW & ANDREW pod adresem mailowym: awisniewski@a2law.co.uk lub fizycznym:

Inspektor Ochrony Danych
ANDREW & ANDREW Solicitors Limited
Atlantic House

114 Kingston Crescent

North End

Portsmouth

Hampshire

PO2 8AL

Korzystanie z prawa do wglądu w swoje dane jest bezpłatne, przy czym zastrzegamy sobie prawo do pobierania rozsądnych opłat odpowiadających kosztom administracyjnym, jeśli zażyczą sobie Państwo dodatkowych kopii swoich danych osobowych. Kiedy skontaktują się Państwo z nami w celu skorzystania z któregoś z wyżej wymienionych praw, w pierwszej kolejności upewnimy się, że osoba prosząca o dane jest osobą, której te dane dotyczą (lub że działa w jej imieniu). Może to oznaczać konieczność dostarczenia nam dowodów potwierdzających Państwa tożsamość lub posiadania uprawnień do działania na rzecz danej osoby w zakresie związanym z jej danymi. Możemy również poprosić Państwa o inne informacje pomocne przy odszukiwaniu danych osobowych będących przedmiotem Państwa zapytania.
Ponadto dostarczymy Państwu następujących informacji w związku z Państwa danymi osobowymi:

 • cel, w jakim są one przez nas przetwarzane;
 • kategorie danych na Państwa temat przez nas przetwarzane;
 • odbiorców Państwa danych, jeśli tacy istnieją, włącznie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • przewidywany okres przechowywania danych lub – jeśli w danej chwili nie będzie to jeszcze wiadome – sposób, w jaki okres ten zostanie obliczony;
 • prawa, jakie przysługują Państwu w związku z danymi; oraz
 • źródło danych, jeśli nie otrzymaliśmy ich od Państwa.

INNE STRONY INTERNETOWE

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron zarządzanych przez inne firmy lub organizacje. Jeśli skorzystają Państwo z tych linków, powinni mieć Państwo na uwadze, że inne strony nie będą funkcjonować zgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Zawiadomieniu oraz że firma ANDREW & ANDREW nie ponosi odpowiedzialności, w tym również prawnej, za sposób w jaki działają te strony oraz jakie dane o odwiedzających pozyskują. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z którymś z tych linków, prosimy o skontaktowanie się z odpowiedzialną za nie firmą.

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ I SKŁADAĆ SKARGI

Bardzo prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z naszą stroną internetową lub z informacjami zawartymi w tym Zawiadomieniu, a także jeśli są Państwo przekonani, że nasza firma zrobiła coś, co może naruszyć Państwa prawa określone przez Ustawę o Ochronie Danych, RODO lub jakiekolwiek inne powiązane przepisy. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku z ich wykorzystywaniem, przysługuje Państwu również prawo do kontaktu z Biurem Informacji Publicznej (ang. ICO).