Za dużo dobrego?

Rozpatrując sprawy wnioskodawców, którzy doznali poważnych obrażeń, które wywarły znaczny wpływ na ich życie oraz przyszłość, należy brać pod uwagę nie tylko kwotę należnego im odszkodowania za obrażenie, ale także przeszłe, obecne oraz przyszłe straty finansowe spowodowane wypadkiem.

Aby móc starać się o odzyskanie odszkodowania za przeszłe oraz przyszłe szkody finansowe należy jedynie zdobyć potwierdzające je dowody, np. odcinki wypłaty lub rachunki. Jeśli chodzi o przyszłe szkody finansowe oraz sprawy dotyczące opieki, trzeba oprzeć się na działaniach matematycznych opartych na wieku, płci, poziomie edukacji Wnioskodawcy oraz ‘stopie dyskontowej’. Stopa dyskontowa przedstawia, co Wnioskodawca, ile mógłby on zarobić, gdyby nie doznał danego obrażenia. Od roku 2001 stopa dyskontowa wzrosła do 2.5%. W dniu 27 lutego 2017 Lord Changellor i Justice Secretary Elisabeth Truss zapowiedzieli obniżkę stopy dyskontowej o 0.75%, co zwiększyło wartość spraw o miliony w przeciągu zaledwie jednej nocy i wzbudziło konsternację wśród Pozwanych oraz Ubezpieczycieli. Zwrócili się oni do Rządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie i zredukowanie tej stawki.

Z drugiej strony, możnaby stwierdzić, że stawka ta nie zmieniła się przez 16 lat, co wydaje się niesprawiedliwe wobec Wnioskodawców, którzy odnieśli poważne obrażenia jako skutek czyjegoś niedopatrzenia. Niestety, pomimo tego, że zmiana ta powinna zostać wprowadzona dawno temu, można spodziewać się ponownych zmian dotyczących stawki stopy dyskontowej, która stanowiłaby kompromis pomiędzy utrzymaniem dobrych relacji z wpływowymi firmami ubezpieczycielskimi a zapewnieniem odpowiedniej ugody dla Wnioskodawców.